Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc społeczna

Czcionka:
Formy pomocy Jak uzyskać pomoc Dokumenty do pobrania Akty prawne

 

Pomoc społeczna

jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do ww. ustawy.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii.

Obszar gminy za który odpowiedzialni są poszczególni pracownicy specjalni:

Rafał Baranek Specjalista pracy socjalnej
Czubrowice - Polesie
Jerzmanowice, ulice: Krakowska, Jana III Sobieskiego, Jurajska, Łokietka, Nietoperzowa, Pogodna, Pod Jamą, Nad Doliną.
Racławice,

Aleksandra Gurgacz Pracownik socjalny
Czubrowice,
Gotkowice,
Łazy.

Marta Marek Starszy pracownik socjalny
Jerzmanowice, ulice: Fiołkowa, Kościelna, Jana Pawła II, Nad Stokiem, Międzygórze, Doły, Spacerowa, Sikorka, Pod Grodziskiem, Graniczna, Sarni Stok, Pod lasem, Witolda Pileckiego, Klonowa, Skała, Koło Studni,
Sąspów,
Szklary.

Gabriela Szlachta Starszy pracownik socjalny
Jerzmanowice, ulice: Centralna, Malinowa, Zachodnia, Rajska, Jerzykowa, Ojcowska, Szkolna, Polna, Kamionka, Widokowa, Dołki, Dalnica, Chochołowa, Kalwaryjska, Mieszka I, Spokojna, Żarnowiec, Nowa, Dębowa Góra,
Przeginia.

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw