Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach jest jednostką organizacyjną gminy Jerzmanowice-Przeginia – realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, współdziałając z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
 
Celem działalności Ośrodka jest:
- pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
 
Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • świadczeń wychowawczych,
 • program "dobry start",
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • karty dużej rodziny.

Formy pomocy:
Z ustawy o pomocy społecznej - świadczenia pieniężne

 • zasiłki stałe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki celowe i celowe specjalne.

Z ustawy o pomocy społecznej - świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w formie posiłków,
 • pomoc w formie usług opiekuńczych,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • wydawanie decyzji kierujących do domu pomocy społecznej,
 • wydawanie decyzji kierujących do środowiskowego domu samopomocy.

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 • zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
 • świadczenia opiekuńcze, w tym:
  • zasiłki pielęgnacyjne,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia (becikowe),
 • świadczenia rodzicielskie,

Z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

 • świadczenia wychowawcze.

 

Kierownik GOPS Jerzmanowice:

 • Agnieszka Kozak

Pracownicy Ośrodka realizujący zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej:
Rafał Baranek
Aleksandra Gurgacz
Urszula Lorek
Marta Marek
Gabriela Szlachta
 
 • świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+:

Sylwia Kozera
Angela Rusek
Katarzyna Szklarczyk
 
 • wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny):

Marzena Mrozowska

 

Obszar gminy za który odpowiedzialni są poszczególni pracownicy specjalni:

Rafał Baranek Specjalista pracy socjalnej
Czubrowice - Polesie
Jerzmanowice, ulice: Krakowska, Jana III Sobieskiego, Jurajska, Łokietka, Nietoperzowa, Pogodna, Pod Jamą, Nad Doliną.
Racławice,

Aleksandra Gurgacz Pracownik socjalny
Czubrowice,
Gotkowice,
Łazy.

Marta Marek Starszy pracownik socjalny
Jerzmanowice, ulice: Fiołkowa, Kościelna, Jana Pawła II, Nad Stokiem, Międzygórze, Doły, Spacerowa, Sikorka, Pod Grodziskiem, Graniczna, Sarni Stok, Pod lasem, Witolda Pileckiego, Klonowa, Skała, Koło Studni,
Sąspów,
Szklary.

Gabriela Szlachta Starszy pracownik socjalny
Jerzmanowice, ulice: Centralna, Malinowa, Zachodnia, Rajska, Jerzykowa, Ojcowska, Szkolna, Polna, Kamionka, Widokowa, Dołki, Dalnica, Chochołowa, Kalwaryjska, Mieszka I, Spokojna, Żarnowiec, Nowa, Dębowa Góra,
Przeginia.

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw