Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach jest jednostką organizacyjną gminy Jerzmanowice-Przeginia – realizuje zadania z zakresu polityki społecznej, współdziałając z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
 
Celem działalności Ośrodka jest:
- pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
 
Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:
 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 • prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • świadczeń wychowawczych,
 • program "dobry start",
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • karty dużej rodziny.

Formy pomocy:
Z ustawy o pomocy społecznej - świadczenia pieniężne

 • zasiłki stałe,
 • zasiłki okresowe,
 • zasiłki celowe i celowe specjalne.

Z ustawy o pomocy społecznej - świadczenia niepieniężne:

 • pomoc w formie posiłków,
 • pomoc w formie usług opiekuńczych,
 • praca socjalna,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • wydawanie decyzji kierujących do domu pomocy społecznej,
 • wydawanie decyzji kierujących do środowiskowego domu samopomocy.

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

 • zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
 • świadczenia opiekuńcze, w tym:
  • zasiłki pielęgnacyjne,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia (becikowe),
 • świadczenia rodzicielskie,

Z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

 • świadczenia wychowawcze.

 

Kierownik GOPS Jerzmanowice:

 • Agnieszka Kozak

Pracownicy Ośrodka realizujący zadania z zakresu:

 • pomocy społecznej:
Rafał Baranek
Aleksandra Gurgacz
Urszula Lorek
Marta Marek
Gabriela Szlachta
 
 • świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+:

Sylwia Kozera
Angela Rusek
Katarzyna Szklarczyk
 
 • wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny):

Marzena Mrozowska

Pogoda

Kalendarium

Październik 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw