Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy pomocy

Czcionka:

Dodatek Mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Co niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu.

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać następujące warunki:

 • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 1540,79 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym – 1100,56 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od wysokości najniższej emerytury.
 • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj:

Ilość osób

Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu

Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

Dla 1 osoby

35 m2

+ 30%

= 45,5 m2

Dla 2 osób

40 m2

+ 30%

= 52,0 m2

Dla 3 osób

45 m2

+ 30%

= 58,5 m2

Dla 4 osób

55 m2

+ 30%

= 71,5 m2

Dla 5 osób

65 m2

+ 30%

= 84,5 m2

Dla 6 osób

70 m2

+ 30 %

= 91,0 m2

 

UWAGA!                                                          

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie miejskiego, powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. - to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,
 • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy, z GOPS o otrzymywanych świadczeniach, z uczelni o pobieranych stypendiach, z ZUS odcinki od emerytury bądź renty obowiązkowo z decyzją ZUS-u do wglądu, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP weryfikacji za dany okres dokona pracownik przyjmujący wniosek, w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów oświadczenie musi być złożone w obecności pracownika Urzędu itp.),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa, decyzja, przydział lokalu itp.),
 • aktualny aneks czynszowy,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • przy ponownym składaniu wniosku o dodatek – poprzednia decyzja w sprawie jego przyznania lub odmowy jego przyznania do wglądu.

W przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kryterium uprawniające do otrzymania dodatku energetycznego :

 • przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
 • posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
 
Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Od 1 maja 2016 r. kwota dodatku energetycznego wynosi:

 • 11,29 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
 • 15,68 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
 • 18,81 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

 

 

 

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw