Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przeciwdziałanie przemocy

Czcionka:

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to każde zamierzone I wykorzystujące przewagę siły działanie lub zaniechanie działania wobec osoby bliskiej, naruszające jej prawa I dobra osobiste oraz powodujące cierpienie I szkody psychiczne, fizyczne lub materialne.

I.Rodzaje i formy przemocy

1. Przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej

 • szarpanie, kopanie
 • popychanie, krępowanie ruchów
 • policzkowanie, ciągnięcie za włosy, duszenie
 • przypalanie papierosem, polewanie substancjami żrącymi
 • bicie ręką, pięścią, z użyciem przedmiotów
 • nie zapewnienie koniecznej pomocy medycznej, bezpieczeństwa

2. Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej

 • poniżanie, wyśmiewanie
 • wyzywanie, ciągłe krytykowanie
 • oskarżenie, grożenie, szantażowanie
 • ograniczenie kontaktów z innymi ludzmi
 • ograniczenie snu, pożywienia, schronienia
 • wmawianie choroby psychicznej

3. Przemoc seksualna – naruszenie intymności

 • gwałt
 • wymuszanie pożycia seksualnego
 • wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych
 • dotykanie miejsc intymnych
 • zmuszanie do współżycia z osobami trzecimi
 • wmawianie choroby psychicznej

4. Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności

 • odmawianie pieniędzy na utrzymanie, odbieranie zarobionych pieniędzy
 • kontrolowanie wszystkich wydatków
 • zakazywanie podjęcia pracy zarobkowej
 • niszczenie rzeczy, kradzież, sprzedawanie wspólnych rzeczy bez uzgodnienia
 • zmuszanie do zaciągania kredytów
 • uniemożliwienie dostępu do mieszkania, kuchni, łazienki, itp.

II. Cykle przemocy w rodzinie

Na cykl przemocy składają się trzy następujące po sobie fazy: faza narastania napięcia, faza ostrej przemocy, faza miodowego miesiąca.

Faza narastania napięcia

Pierwsza faza charakteryzuje się narastającą ilością sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalnie wzrastającym napięciem w związku. Partner staje się drażliwy i priorytowany. Każda sytuacja, przedmiot , zachowanie staje się dobrym pretekstem do krytyki, poniżania i wszczęcia awantury.

Może towarzyszyć temu większe spożycie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. W tej fazie partnerka najczęściej chce załagodzić sytuację, przeprasza partnera za swoje zachowanie, stara się spełnić wszystkie życzenia. Żyje w napięciu, zastanawiając się co może zrobić aby nie doszło do wybuchu agresji, skrzywdzenia jej dzieci. Czasem zdarza się, że kobiety w pewnym momencie same wywołują awantury po to, żeby “mieć to już za sobą”.

Faza ostrej przemocy

W tej fazie następuje kumulacja i wybuch napięcia które narastało w partnerze. Zachowanie sprawcy staje się nieprzewidywalne, gwałtowne, często wpada w szał. Każdy drobiazg może być powodem niebezpiecznych zachowań agresywnych, bicia, duszenia, kopania i agresji słownej.

W tym czasie nie ma znaczenia jak bardzo ofiara stara się uspokoić partnera, jest przepraszająca, miła, czy też biernie poddaje się stosowanej przemocy. Agresja sprawcy narasta. Po zakończeniu wybuchu partnerka często jest oszołomiona, odczuwa przerażenie, wstyd i bezradność.

Faza miodowego miesiąca

Po wybuchu, gdy sprawca wyładował już swoje emocje stara się naprawić sytuację. Przeprasza partnerkę, żałuje swojego zachowania, obiecuje, że takie zdarzenie już się nie powtórzy, tłumaczy,nie wie co się z nim stało, szuka zewnętrznych przyczyn swojego zachowania. W tej fazie partner okazuje skruchę, staje się opiekuńczy, ciepły, przynosi kwiaty. Pod wpływem tych zachowań partnerka zaczyna wierzyć, że to był tylko incydent, który już się nie powtórzy. Jeśli wcześniej partnerka złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w tej fazie może wycofać się z działań prawnych, wierząc że sytuacja przemocy już się nie powtórzy.

Wraz z upływem czasu faza miodowego miesiąca mija i ponownie zaczyna się faza narastania napięcia do czasu aż dojdzie do fazy ostrej przemocy. Najczęściej zdarza się tak, że przemoc w następnym cyklu jest jeszcze dotkliwsza, gwałtowniejsza. Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym skróceniu ulegają fazy miodowego miesiąca, a wydłużeniu przy przebieraniu coraz bardziej dramatycznych form i rozmiarów, ulegają fazy napięcia i gwałtownej przemocy.

Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.

III. Przemoc jest przestępstwem

1. Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i ekonomiczna oraz zaniedbanie popełnione na osobie najbliższej są przestępstwem ściganym przez prawo.

Art.207 Kodeksu Karnego

“( … ) Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (...) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy (…) do 12 lat.

Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie:

Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się pomocy, w szczególności w formie:

 1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego rodzinnego,
 2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
 3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną,
 4. zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
 6. z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia w tym przedmiocie.

Każdy kto doświadcza przemocy może zgłosić się do odpowiednich instytucji takich jak:

Policja, Prokuratura, Sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej itp. i prosić o pomoc.

Instytucje te mają obowiązek pomocy tej udzielić.

29.07.2005 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła na samorząd nowe zadania.

Do zadań własnych gminy w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy:

 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Prowadzenie poradnictwa interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
 4. Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Ośrodek Pomocy Społecznej, rozpoczął działania zmierzające do wzmocnienia pracy socjalnej z osobami dotkniętymi przemocą domową. Uruchomiony został Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu gminy Jerzmanowice Przeginia.

Do punktu może udać się każda osoba doświadczająca przemocy jak i osoba będąca świadkiem przemocy. W ramach punktu można bezpłatnie skorzystać z poradnictwa prawnego, socjalnego.

Pracownicy Punktu udzielają porad osobiście z zagwarantowaniem anonimowości.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach koordynuje realizację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jerzmanowicach na lata 2015 - 2017 przyjętego przez Radę Gminy Jerzmanowice - Przeginia w dniu 27.10.2014r. Uchwała Nr.LVI/319/2014

Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie i skutków jej stosowania . Cele szczegółowe to:

 1. Zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy.
 2. Wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy.
 3. Zwiększenie dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych.
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 5. Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy i sposobów radzenia sobie z tym problemem.
 6. Wspieranie ofiar przemocy w sytuacjach kryzysowych.

W ramach realizacji programu Zarządzeniem Wójta Gminy Jerzmanowice – Przeginia Nr.0/132/2012 dn.11.09.2012r. został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, skupiający reprezentantów instytucji i podmiotów zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy domowej.

Do zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mającym na celu zapobieganie zjawisku.
 2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
 3. nicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą.
 4. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach.
 5. Rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 6. Inicjonowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy.
 8. Prowadzenie dokumentacji, podejmowanie działań wobec rodzin w których dochodzi do przemocy.

Jeśli doświadczasz przemocy lub w otoczeniu spotykasz zdarzenia przemocy domowej i nie wiesz co robić, zgłoś się do Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach  ul. Rajska 22.

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek od 15.30-17.30
środa od 15.30 do 17.30
Tel. 12 3895071

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach, ul Rajska 22, pokój 121 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw