Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Aktywizacja i Integracja

Czcionka:

Program Aktywizacja i Integracja

Program skierowany jest do grupy osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krzeszowicach. Są to osoby długotrwale bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, dla których ustalono III profil pomocy. Nasza gmina zdeklarowała się do zaktywizowania w 2015-2016 roku 10 osób bezrobotnych. Osoby bezrobotne wykonują drobne prace porządkowe na terenie naszej gminy w ramach Prac Społecznie Użytecznych oraz uczestniczą w warsztatach, szkoleniach z doradcą zawodowym, by nauczyć się lepszego radzenia na otwartym rynku pracy. Aktywizację zawodową i społeczną bezrobotnych w ramach programu Aktywizacja i Integracja wykonują pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach.

Kto może zostać skierowany do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja?
Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja kierowane są osoby bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
 
Kto jest realizatorem Programu Aktywizacja i Integracja?
Program, po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pracy, realizowany jest przez:
  • powiatowy urząd pracy - w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach prac społecznie użytecznych;
  • ośrodek pomocy społecznej lub podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie integracji społecznej bezrobotnych.
Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane, w szczególności, poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.
 
Ile trwa realizacja Programu Aktywizacja i Integracja?
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące z możliwością przedłużenia.
 
Przydatne informacje
Po zakończeniu Programu Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy ponownie określa profil pomocy i może:
  • podjąć decyzję o ponownym skierowaniu osoby bezrobotnej do udziału w Programie, jednak nie dłużej niż łącznie na okres do 6 miesięcy;
  • skierować osobę bezrobotną, w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej, zakładanej przez osoby prawne, o której mowa w przepisach o spółdzielniach socjalnych;
  • ponownie ustalić profil pomocy, a w przypadku zmiany profilu niezwłocznie dostosować indywidualny plan działania i przedstawić bezrobotnemu propozycje pomocy określona w ustawie.
W czasie udziału osoby bezrobotnej w Programie Aktywizacja i Integracja powiatowy urząd pracy nie kieruje do bezrobotnego innych form pomocy.

 

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw