Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy pomocy

Czcionka:

Świadczenia pieniężne

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

 • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 634 zł,
 • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 514 zł.

Całkowita niezdolność do pracy - oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 634 zł, a posiadanym przez osobę dochodem,
 • w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 604 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30 zł.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie zasiłku stałego,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
 • kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów - oryginał do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Zasiłek okresowy

Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 514 zł.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania się w urzędzie pracy. Przy ubieganiu się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia niezbędne jest podejmowanie każdej pracy, nawet jeśli nie jest ona zgodna z kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej uzależniona jest od dochodu. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej określonym w ustawie o pomocy społecznej tj. 634 zł, a faktycznie posiadanym dochodem osoby. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł a dochodem tej osoby. Zasiłek okresowy nie może być wyższy niż 418 zł.

Wysokość zasiłku okresowego dla osoby w rodzinie uzależniona jest od dochodu. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 514 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.

Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20 zł.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie zasiłku okresowego,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny. np. oświadczenie potwierdzające zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy o statusie osoby bezrobotnej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów:

 • zakupu żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • kosztów pogrzebu

Przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. tj. 514 zł

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Pomoc w podobnej sytuacji może być przyznana w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie zasiłku celowego,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie to świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej - może być przyznawane: w formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nie oprocentowanej pożyczki.

Świadczenia niepieniężne

Praca socjalna

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz rozwinięcia lub wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. Kontrakt przyczynia się do odzyskania zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, prawidłowego pełnienia ról społecznych. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień, nieuzasadnionej odmowy podjęcia pracy itp., ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
 • poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

Wymagane dokumenty

brak

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługują:

 • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
 • osobie pobierającej zasiłek stały, która nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie składek na ubezpieczeni zdrowotne,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • zatwierdzony indywidualny program wychodzenia z bezdomności w przypadku osoby bezdomnej,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe)

Przysługują osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.
Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nie składkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nie składkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nie składkowy ustala się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

 Wymagane dokumenty

 • wniosek o opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia,
 • świadectwo pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na bezpłatnym urlopie lub kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status bezrobotnego - oryginał do wglądu,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Sprawienie pogrzebu

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania, a jeżeli nie są one znane - zgodnie z wolą jego osób bliskich.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Wymagane dokumenty

 • ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub rodziny o sprawienie pogrzebu,
 • w zależności od dostępności:
  • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
  • dokument tożsamości zmarłego - karta zgonu,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego,
  • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona).Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

 • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • opiekę higieniczną,
 • zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
 • w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Gminy.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

 • dla osoby samotnej kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 634 zł,
 • dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 514 zł na każdą osobę.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych lub kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I lub II grupy inwalidów – (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Posiłek

Przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione możliwości zapewnienia sobie posiłku.
Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o udzielenie pomocy w formie gorącego posiłku,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Niezbędne ubranie

Przysługuje osobom lub rodzinom, jeśli są one pozbawione możliwości zapewnienia sobie ubrania.
Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Pobyt w domu pomocy społecznej

Pobyt w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Pobyt w domu pomocy społecznej winien być ostatecznością, po wyczerpaniu wszystkich form pomocy środowiskowej.

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

Epuap

Emp@tia

Dziennik Ustaw